Phòng ban

Ban Quản lý Khoa học & CGCN

- Hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để hỗ trợ nghề nghiệp cho sinh viên.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học và hợp tác chuyển giao công nghệ.