Phòng ban

Phòng Hành chính & tổ chức

Phó phòng phụ trách: CN. Nguyễn Ngọc Long

Địa chỉ: Phòng 207 - Nhà 92A - Lê Thanh Nghị

Điện thoại: 024.3623 0209 (máy lẻ 0/ 207)

- Công tác hành chính tổng hợp.

- Công tác tổ chức cán bộ và tuyển dụng.

- Công tác quản lý lao động và phối hợp với phòng Tài chính& kế toán về lương, phụ cấp và chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước và quy định của Trường.

- Công tác thi đua khen thưởng & Kỷ luật cán bộ, Giáo viên, công nhân viên.

- Công tác an ninh trật tự.