Cơ cấu tổ chức

Tổ chức đoàn thể

Công đoàn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN  NHIỆM KỲ 2017 – 2022

 

STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ
1 PGS. Đỗ Văn Trường Ban giám hiệu Chủ tịch công đoàn bộ phận.
2 ThS. Phạm Ngọc Minh Phòng HC-TC Phó chủ tịch công đoàn bộ phận.
3 ThS. Nguyễn Đức Nam Khoa Cơ khí

Ủy viên - Tổ trưởng CĐ Tổ Giảng viên I

4 ThS. Hà Thị Hương  Khoa KTQL Ủy viên - Tổ trưởng CĐ Tổ Giảng viên II
5 CN. Mai Nguyệt Yến Phòng QT -TB Ủy  viên - Tổ trưởng CĐ Tổ Văn phòng I