Cơ cấu tổ chức

Tổ chức đoàn thể

Đoàn thanh niên

BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017 – 2019

 

STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ
1 Nguyễn Xuân Việt GV khoa Điện tử - Viễn thông Bí thư
2 Nguyễn Quỳnh Anh CV khoa KTQL Phó Bí thư
3 Nguyễn Mạnh Hùng GV khoa Cơ Khí Phó Bí thư
4 Trịnh Việt Anh CV P.Đào tạo Ủy viên thường vụ
5 Vũ Huyền Ly GV khoa Điện Ủy viên thường vụ
6 Nguyễn Văn Thuận  SV CĐT 3 – K8 Ủy viên thường vụ
7 Nguyễn Quang Hân CV P. Thiết bị QT Ủy viên thường vụ
8 Bùi Trọng Hiệp      SV Ủy viên 
9 Nguyễn Thị Hải Yến GV CNTT Ủy viên 
10 Hoàng Thị Tâm      KTDN 1 - K7 Ủy viên 
11 Nguyễn Thị Thúy SV CĐT 3 – K7 Ủy viên 
12 Nguyễn Quốc Hùng        SV CĐT 3 - K7 Ủy viên 
13 Hà Quang Tiến      SV LTMT1 - K8 Ủy viên 
14 Kiều Thị Hà SV CĐT4 -K8 Ủy viên
15 Bùi Văn Tình SV Ủy viên 
16 Lê Thị Thùy Dương SV CĐT 4 - K8 Ủy viên 
17 Đỗ Thị Tố Như     ĐTVT K8 Ủy viên
18 Lê Tạ Hoài Linh SV Ủy viên 
19 Nguyễn Công Hoan QTM K8 Ủy viên
20 Nguyễn Đăng Quảng SV CNTT 2 – K2 Ủy viên 
21 Võ Tùng Lâm SV KTDN 1 – K3 Ủy viên