Thông báo danh sách sinh viên Khóa 8,9,10 bị xử lý năm học 2018-2019 và danh sách sinh viên Khóa 9,10 được học tiếp.

Thông báo danh sách sinh viên Khóa 8,9,10 bị xử lý năm học 2018-2019 và danh sách sinh viên Khóa 9,10 được học tiếp năm học 2019-2020.

 

  • Quyết định và danh sách xử lý lưu ban đối với sinh viên năm học 2018-2019

          >>>Xem chi tiết

         Danh sách sinh viên Khóa 9

          >>>Xem chi tiết

         Danh sách sinh viên Khóa 10

          >>>Xem chi tiết

  • Quyết định và danh sách buộc thôi học đối với sinh viên năm học 2018-2019

          >>>Xem chi tiết

          Danh sách sinh viên Khóa 8

          >>>Xem chi tiết

         Danh sách sinh viên Khóa 9

          >>>Xem chi tiết

         Danh sách sinh viên Khóa 10

          >>>Xem chi tiết

  • Quyết định và danh sách công nhận sinh viên đủ điều kiện học tiếp năm học 2019-2020

    >>>Xem chi tiết

         Danh sách sinh viên Khóa 9

          >>>Xem chi tiết

         Danh sách sinh viên Khóa 10

          >>>Xem chi tiết