Tin tức sinh viên

Thông báo về việc đóng học phí kỳ 2 năm học 2020 - 2021 qua ngân hàng từ ngày 22/2/2021

Cập nhật : 03:04, 02/03/2021

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐN BÁCH KHOA HÀ NỘI

SỐ:........./TB-CĐNBKHN

CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                       Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2021

  

 THÔNG BÁO

 V/v:  Thu học phí học kỳ II năm 2020 - 2021

Căn cứ theo kế hoạch học tập, học kỳ II năm học 2020 – 2021, các sinh viên K10, K11, K12 sẽ bắt đầu từ ngày 04/01/2021;

Căn cứ vào thông báo số 08/TB.TC - KT- CĐNBK ngày 28/12/2020 về viêc nộp học phí kỳ II năm học 2020-2021;

Căn cứ vào tình hình hiện tại do dịch bệnh Covid19 bùng phát trở lại.

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp cao đẳng nghề K10, K11, K12 không nộp học phí trực tiếp tại phòng Tài chính kế toán kể từ ngày 22/2/2021. Sinh viên nộp học phí qua tài khoản ngân hàng của nhà trường theo thông tin dưới đây:

Tài khoản số 1:

+ Tên tài khoản: Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội.

+ Số tài khoản: 1483201003290 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đô - Hà Nội.

Hoặc tài khoản số 2:

Hoặc số TK: 12210000677873 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành - Hà Nội.

Thời hạn đóng học phí: - K10 đến hết ngày 22/3/2021;

- K11 đến hết ngày 27/4/2021;

- K12 đến hết ngày 10/5/2021.

Ghi chú: Khi nộp qua tài khoản ngân hàng:

Sinh viên K10 ghi nội dung: Học phí học kỳ 6, Mã Sinh viên, Họ và tên, Lớp Chuyên Ngành

Sinh viên K11 ghi nội dung: Học phí học kỳ 4, Mã Sinh viên, Họ và tên, Lớp Chuyên Ngành

Sinh viên K12 ghi nội dung: Học phí học kỳ 2, Mã sinh viên, Họ và tên, Lớp.

Vậy Nhà trường thông báo cho sinh viên các khóa biết về kế hoạch thu học phí và yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc theo thông báo này.

 

 

                                                                                HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                   

 

-         Sinh viên;                                                                                          

-          Phòng ĐT & QLSV;                                                 

-          Các Khoa chuyên môn;

-          GVCN các lớp;

-          Bảng tin; website; Lưu

Xem chi tiết thông báo.

Các tin khác